Honorarium


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdego klienta, w formie kwoty ryczałtowej lub  stawki godzinowej.

W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

y>